Chemia

W całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, producenci, importerzy i użytkownicy, przed wprowadzeniem produktu do obrotu zobowiązani są oznaczyć obecność niebezpiecznych związków chemicznych za pomocą piktogramów (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów). Poszczególne piktogramy symbolizują określone zagrożenia dla zdrowia, środowiska, jak i zagrożenia fizyczne. Stąd obecność tego typu oznaczeń na produktach odpadowych obowiązuje wszystkich użytkowników do postępowania z w określony sposób. W związku z tym zabronione jest umieszczanie ich razem z innymi odpadami, a jedynie w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych. Zatem utylizacja niebezpiecznych odpadów chemicznych prowadzona jest przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, w warunkach pozwalających na ich bezpiecznie unieszkodliwienie.
Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS, GHS ONZ) to system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia dotychczasowych standardów używanych w różnych krajach poprzez regulację kryteriów klasyfikacji i oznakowania oraz komunikacji o zagrożeniach oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto reguluje kryteria klasyfikacji i oznakowania ze względu na właściwości fizyczne, toksykologiczne i zagrożenia dla środowiska oraz system komunikacji o zagrożeniach (zharmonizowany system oznakowania i kart charakterystyki). Dotyczy wytwórców, dostawców, przedsiębiorstw transportowych i użytkowników chemikaliów.