Zmiany w Ustawie o odpadach 08.2018

Dodano 07/08/2018 07:38

Dnia 3 lipca w Sejmie odbyły się obrady dotyczące projektów nowelizacji ustaw wchodzących w skład tzw. „pakietu odpadowego”, czyli ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

W projekcie nowelizacji ustawy o odpadach zaproponowano następujące zmiany:


1. Poszerzenie zakresu wymagań dotyczących zarządzania wizyjnym systemem kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów poprzez wprowadzenie:
• obowiązku przechowywania nagrań przez miesiąc od daty dokonania zapisu,
• obowiązku całodobowego monitoringu,
• odpowiedzialności posiadacza odpadów za właściwe przechowywanie i bezpieczeństwo przechowywanych nagrań.


2. Konieczność gromadzenia i przetwarzania nie tylko, jak dotychczas, odpadów niebezpiecznych i odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, ale także odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wyłącznie na terenie, którego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest podmiot zarządzający odpadami (przepis ten nie będzie dotyczył jednostek budżetowych) W trakcie obrad zgłoszono poprawkę, aby było możliwe gromadzenie i przetwarzanie odpadów również na terenach dzierżawionych lub których dotyczy umowa użytkowania.


3. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na gromadzenie i przetwarzanie odpadów będzie obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego np. w postaci kaucji gwarancyjnej czy gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia samorządów przed porzucaniem odpadów.


4. Czas dostosowania pozwoleń zintegrowanych (dotyczących gospodarowania odpadami poprzez ich zbieranie lub przetwarzanie) wydanych na mocy dotychczas obowiązujących przepisów będzie wynosił 1 rok od dnia wdrożenia nowelizacji ustawy w życie.


5. Organy kontrolne (WIOŚ) nie będą miały obowiązku zawiadomienia przedsiębiorcy o planie przeprowadzenia kontroli w związku z wydawaniem zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz ich zmiany.


6. Przewidziane są również wysokie kary pieniężne m.in. dla transportujących odpady nie dostarczających ich w wyznaczone miejsce bądź posiadacza odpadów wyznaczonego przez zamawiającego usługę transportu o wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.

Celem nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska jest poszerzenie kompetencji inspektorów IOŚ m.in. poprzez możliwość wykorzystywania różnych narzędzi w celu realizacji kontroli, a także ścigania przestępstw przeciw środowisku, przewidywanych w Kodeksie karnym i w ustawie o odpadach, wykroczeń przewidywanych w Kodeksie wykroczeń oraz wnoszenia aktów oskarżenia. Dodatkowo kontrole interwencyjne będą mogły odbyć się bez wcześniejszej zapowiedzi o dowolnej porze w celu pobrania prób i oceny prawidłowości funkcjonowania składowiska.

Projekt zmian uwzględnia nowelizację ustawy o odpadach w kwestii transportu odpadów. W sytuacji, gdy transportujący odpady nie posiada dokumentów wskazujących podmioty przekazujące odpady oraz podmioty, do których należy je przekazać – wówczas posiadaczem odpadów staje się podmiot odpowiedzialny za ich transport. Pojazd transportujący odpady może również zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, organy Straży Granicznej, Policję, ITD oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska, jeżeli w wyniku kontroli transportu odpadów odnotuje się:


• naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
• przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
• naruszenie przepisów o transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Skutkiem stwierdzenia wyżej wymienionych nieprawidłowości może być skierowanie pojazdu z odpadami w miejsce spełniające warunki przechowywania odpadów wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami na koszt transportującego.


„Pakiet odpadowy” przewiduje również:


• skrócenie czasu obowiązywania zezwoleń na magazynowanie odpadów z 3 lat do 1 roku,
nową metodę wyliczania kar za nieprawidłowe składowanie odpadów według wzoru związanego z ilością odpadów - kara będzie mogła wynieść nawet kilka milionów złotych,
możliwość wstrzymania przez WIOŚ działalności, gdy w trakcie kolejnych kontroli zostaną wykryte te same naruszenia,
rozszerzony zakres wniosku o wydanie zezwolenia na zabieranie odpadów, do którego trzeba załączyć zaświadczenie o niekaralności,
zwiększenie kompetencji Komendanta Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w kwestii informacji o istniejących miejscach magazynowania i składowania odpadów – kompetencje mają pokrywać się z tymi, jakie również posiada WIOŚ przed wydaniem decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
zakaz przywożenia na terytorium kraju zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich unieszkodliwienia i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,
• nowe warunki odmowy wydania przez organ właściwy decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmiot wnioskujący - tzw. „wilczy bilet" - przepis ma dotyczyć osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko środowisku oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, jeżeli wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz lub członek zarządu został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko środowisku, albo był wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, w stosunku do którego wydano decyzję o cofnięciu zezwoleń.

Źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/page.xsp/przeglad_projust


Wyszukaj

Ostatnie aktualności