gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów, 

zbieranie odpadów - każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

unieszkodliwianie odpadów - poddanie odpadów procesom przekaształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska 

wytwórca odpadów - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów,

odzysk - wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone jako procesy R1-R9, R13 i R14 w zał. nr 5 do Ustawy o odpadach (tekst jednolity w Dz.U. nr 39 z dnia 5 marca 2007r., poz. 251),

recykling - taki odzysk, który polega powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii, określony jako procesy R2-R9 i R14 w zał. nr 5 do Ustawy o odpadach (tekst jednolity w Dz.U. nr 39 z dnia 5 marca 2007r., poz. 251),

odzysk energii - termiczne przekształcenie odadów w celu odzyskania energii,

oleje odpadowe - wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były  pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne