Ochrona środowiska firmy, odbiór - zbiórka odpadów niebezpiecznych, przemysłowych, odpady - utylizacja, utylizacja odpadów niebezpiecznych (olejów, sprzętu elektronicznego - zużyte świetlówki), zagospodarowanie odpadów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBAC Krzysztof Boniecki rozpoczęło działalność 1 maja 1995r.  (wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 45352).

Aktualnie prowadzimy działalność polegającą na odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do odzysku i unieszkodliwienia z firm na terenie całego kraju.

Posiadamy:

- samochody do transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym kontenery hakowe, samochody z rampami samozaładowczymi, cysterny, ciągniki siodłowe z naczepami,

- zakład recyklingu wyposażony w urządzenia do sortowania i rozdrabniania odpadów, prasy do makulatury, tworzyw sztucznych i opakowań metalowych,

- bazę magazynową

- pojemniki do gromadzenia odpadów (w tym płynnych),

- elektroniczną wagę samochodową, małe wagi przewoźne,

- laboratorium do wykonywania analiz jakościowych i składu odpadów,

- przeszkolonych pracowników,

fachową wiedzę i bogate doświadczenie

Na podstawie posiadanych decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów świadczymy kompleksową obsługę firm w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Swoją ofertę kierujemy do podmiotów będących wytwórcami odpadów: zarówno małych warsztatów samochodowych jak i dużych zakładów przemysłowych. Każdy klient zwracający się do nas z zapytaniem otrzyma kompleksową ofertę, której złożenie może być poprzedzone wizją lokalną u klienta.

I. DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWNYM  

Firmom przygotowującym się do złożenia wniosku na wytwarzanie odpadów, ubiegającym się o otrzymanie pozwolenia na zbieranie i transport odpadów lub planującym rozszerzenie, zmianę posiadanych zezwoleń proponujemy pomoc w tym zakresie. Na podstawie odrębnego zlecenia możemy również przygotować kompleksowo wszystkie wymaganie dokumenty w Państwa imieniu.

II. OFERTA DLA WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH I STACJI DEMONTAŻU

Warsztatom samochodowym i stacjom obsługi samochodów proponujemy kompleksową usługę zagospodarowania odpadów z następujących podgrup:

a) 13 02 - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

b) 15 02 - materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (np. czyściwa)

c) 16 01 - zużyte opony, filtry olejowe, okładziny hamulcowe, płyny zapobiegające zamarzaniu (glikole), metale żelażne i nieżelażne, tworzywa sztuczne, szkło

Preferencyjne stawki otrzymują od nas firmy przekazujące nam wszystkie wytwarzane odpady z uwzględnieniem olejów odpadowych i filtrów.

W ramach obowiązującej od 14 marca 2005r. ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25 z 2005r. poz. 202) PW ROBAC gwarantuje stacjom demontażu odbiór odpadów i zapewnienie wymaganych dokumentów (zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling) dla następujących rodzajów odpadów:

- zużyte opony (16 01 03)

- filtry olejowe (16 01 07)

- okładziny hamulcowe (16 01 12)

- płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje (16 01 14)

- płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14  (16 01 15)

- tworzywa sztuczne (16 01 19)

- szkło (16 01 20)

Aby ułatwić zbiórkę odpadów z warsztatów i stacji demontażu oferujemy naszym klientom zbiorniki do odpadów płynnych o poj.  200dm3 i 1000dm oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

III. OFERTA DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Dużym zakładom przemysłowym poza zagwarantowaniem odbioru odpadów, podstawienia dużych kontenerów (poj. 18m3, 33m3) na odpady stałe, przewoźnych zbiorników na odpady płynne (poj. ok. 20m3) proponujemy świadczenie dodatkowych usług np. czyszczenia separatorów.

IV. OFERTA DLA ZBIERACZY OLEJÓW ODPADOWYCH

Firmom, które mogą zagwarantować dostawy olejów odpadowych w ilościach powyżej 10Mg/mies. PW ROBAC w ramach współpracy z EUROBAC Organizacją Odzysku S.A. specjalne, preferencyjne warunki zakupu tego odpadu. Odpad skupowany jest w naszym oddziale w Paterku, gdzie kupowany odpad oceniany jest pod kątem zawartości zanieczyszczeń (m.in. PCB, chlor, woda, emulsje, zanieczyszczenia stałe). Dysponując kilkunastoma cysternami o różnej pojemności, możemy również odbierać odpady własnym transportem.

V. ODBIÓR ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

W oparciu o decyzję z dnia 7 marca 2008r. nr ŚG.I.es.7636-4/08 PW ROBAC Krzysztof Boniecki uzyskało zezwolenie na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku - przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w oddziale firmy w Paterku gm. Nakło n./Notecią.

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień zakładu przetwarzania jest wpis do rejestru znajdujący się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

VI. USŁUGI TRANSPORTOWE (również w oparciu o ADR)

Firmom zainteresowanym wyłącznie usługą transportową proponujemy wynajem naszych samochodów:

- skrzyniowych z rampą,

- ciągników z kontenerowym systemem załadunku,

- ciągników z naczepami TIR,

- ciągników z naczepami wywrotkami typu “łódka”,

- cystern specjalistycznych o pojemnościach 6m3, 11m3, 33m3.