Zbiórka baterii

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBAC Krzysztof Boniecki rozpoczęło działalność 1 maja 1995r.  (wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 45352).

Aktualnie prowadzimy działalność polegającą na odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do odzysku i unieszkodliwienia z firm na terenie całego kraju.

Posiadamy:

- samochody do transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym kontenery hakowe, samochody z rampami samozaładowczymi, cysterny, ciągniki siodłowe z naczepami,

- zakład recyklingu wyposażony w urządzenia do sortowania i rozdrabniania odpadów, prasy do makulatury, tworzyw sztucznych i opakowań metalowych,

- bazę magazynową

- pojemniki do gromadzenia odpadów (w tym płynnych),

olejowy

Poj.mały

- elektroniczną wagę samochodową, małe wagi przewoźne,

- laboratorium do wykonywania analiz jakościowych i składu odpadów,

- przeszkolonych pracowników,

- fachową wiedzę i bogate doświadczenie.

Prowadzimy ścisłą ewidencję odebranych odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

Poj.na.baterieRozszerzając działalność związaną ze zbiórką baterii i małych akumulatorów proponujemy urzędom, szkołom, innym instytucjom prowadzącym działalność edukacyjną (np. stowarzyszeniom), oraz naszym klientom specjalistyczne pojemniki do zbierania tego odpadu zapewniając ich odbiór na uzgodnionych warunkach i terminach.

.

Naszym klientom proponujemy następujące formy współpracy:

- umowy na czas nieokreślony,

- umowy na czas określony,

- zlecenia jednorazowe realizowane bezpośrednio po uzgodnieniach z klientem.