W terminie do  15 marca 2015 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów został określony w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.). 

Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone na właściwym formularzu z obowiązkiem jego przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej.