24 lutego na internetowej stronie Ministerstwa Środowiska opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Większość wprowadzonych poprawek dotyczyczy dostosowania aktualnie obowiązującej nomenklatury do pozostałych krajowych aktów prawnych oraz zapewnienia spójności z przepisami prawa Unii Europejskiej. Spośród pozostałych do najważniejszych zmian należą: umożliwienie prowadzenia działaności w zakresie budowy, rozbiórki obiektów, czyszczenia zbiorników, konserwacji i napraw, na podstawie decyzji administracyjnej obejmującej obszar całego kraju a nie jak było do tej pory decyzji administracyjnej uprawniającej do prowadzenia działalności w określonych miejscach w określonym czasie, dodanie obowiazku wskazywania zarówno we wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, jak i w samym zezwoleniu procesu odzysku (zgodnie z załącznikami 5 i 6do ustawy o odpadach), wprowadzenie odrębnych wymagań dla działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów zawiarających azbest w urządzeniach przewoźnych (mających na celu przyspieszenie procesu usuwania azbestu), wymaganą ewidencję odpadów poszerzono o podstawową charakterystykę i wyniki zgodności testów, skrócono termin przekazywania zbiorczych zestawień o rodzajach, ilości odpadów i sposobach ich gospodarowania do 15 marca każdego roku.    

Zmiany dotyczą również ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gdzie proponuje się rezygnację z zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling wystawianych dla przedsiebiorców prowadzących stacje demontażu. 

Ustawa ma wejść w zycie 15 kwietnia 2009r.

PDF Pobierz/download